Algemene informatie AVG / Privacy agreement

Wij respecteren de privacy van onze cliënten en bezoekers aan onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de eisen die de Autoriteit persoonsgegevens stelt.

Met deze privacyverklaring geeft Administratiekantoor De Drooghe Bol invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Administratiekantoor De Drooghe Bol doet rechtstreeks zaken met haar cliënten. Dat wil zeggen dat het contact dat u – als cliënt of potentiële cliënt – met ons heeft, voornamelijk via de telefoon, post of via internet verloopt.

Wij bewaren uw gegevens voor onze eigen bedrijfsvoering en administratie. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw achternaam en voorletter(s) eventueel roepnaam, uw geboortedatum, (mail)adresgegevens, en telefoonnummer, BSN. Administratiekantoor De Drooghe Bol verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Administratiekantoor De Drooghe Bol bewaart ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst en overige overheidsorganen zoals bijvoorbeeld het UWV.

Administratiekantoor De Drooghe Bol zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de opdracht cq. overeenkomst ter kennis gekomen informatie, geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht cq. overeenkomst, zijnde de overeengekomen activiteiten.

Wanneer u Administratiekantoor De Drooghe Bol verzoekt in overeenstemming met de bepalingen uit de opdracht cq. overeenkomst uw financiële administratie en/of uw belastingaangifte te verzorgen, kunnen wij gegevens van u en van degene die u vertegenwoordigt verwerken. Het spreekt voor zich dat wij in het kader van deze verwerkingen uw privacy waarborgt en respecteert conform de AVG.

Dit betekent onder andere dat uw gegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in deze Privacy Verklaring. Dat uw persoonsgegevens door ons beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien wij hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

Administratiekantoor De Drooghe Bol verzamelt en verwerkt informatie van u en degene die u uit hoofde van uw opdracht cq. overeenkomst vertegenwoordigt met als doel het verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering; Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met dit Privacy Statement.

Administratiekantoor De Drooghe Bol neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Administratiekantoor De Drooghe Bol neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde externe harde schijf en/of beveiligde servers waarop onze software draait. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op de met Functionaris Gegevensbescherming van Administratiekantoor De Drooghe Bol. Hij is te bereiken via info@administratiekantoordedrooghebol.nl.

Uiteraard hebt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Op verzoek van de betrokkene wordt een overzicht toegestuurd van de persoonlijke gegevens die in de archieven zijn opgeslagen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan de Functionaris Administratiekantoor De Drooghe Bol. Hij is te bereiken via info@administratiekantoordedrooghebol.nl.

Wij maken geen gebruik van Google Analytics of andere vormen van het plaatsen van cookies of pixels van een commerciële partij. Dit wil zeggen dat wij geen IP adressen opslaan en/of bewaren.

Wij behouden het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

01-04-2018 versie 2.3